ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Dr. Nádas Gábor adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Dr. Nádas Gábor XX
Székhely: 1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 16
Weblap: www.nadas.eu
Kapcsolattartás: nadas@nadas.eu
Telefon: 0613404150
E-mail: nadas@nadas.eu
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 16 címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1.1. Adakezelési célok (KIVÁLASZTANDÓ)

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

ügyvédi tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

1.2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
 1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 3. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 4. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
  Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

1.3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

1.4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:
 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezels);
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen

4 Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

Tevékenység Kezelt adatok Adakezelési cél Adatkezelési jogalap Adattovábbítás Tárolás módja és ideje
Számviteli bizonylat kiállítása Név, Lakcím, (adószám) számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Nem történik Legalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenység Név, Lakcím, (adószám) számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Könyvelő Legalább 8 év
Kapcsolattartási adatok Név, Telefonszám, E-mail cím Időpont egyeztetés, lemondások GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Nem történik egy év
Regisztrációs adatok Név, Telefonszám, E-mail cím Ügyfél-adatlap létrehozása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Webes tárolás: XX Kft. egy év
Panaszkezelés Név, Telefonszám, E-mail cím, Lakcím v. szállítási cím fogyasztói panaszok kezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont fogyasztóvédelmi referens: nincs öt év