Figyelmeztetés: a honlapon megjelent cikkek olvasásakor, kérem vegye figyelembe, hogy a leírtak

  • az eltelt idő függvényében jelentős változáson eshettek át,
  • nem terjednek ki a téma teljes körű feldolgozására és
  • semmiképpen sem tekinthetőek konkrét ügyben való állásfoglalásnak, véleménynek, tanácsnak.

Elbirtoklás

A./ Fogalom: elbirtoklás az a lehetőség, melynél fogva az idő múlása a követelés érvényesíthetőségét megszünteti
B./ Mit jelent ez? azt, hogy a bíróság a követelést erre való hivatkozás esetén elutasítja (jogvesztés ≠ elévülés)
C./ Automatikus-e az elévülés?
Nem, az elévülés csak kifogásként érvényesíthető, ha el is telt az idő, a bíróság ezt hivatalból nem, csak kérelemre vizsgálja, vagyis az idő eltelte önmagában nem eredményezi a követelés megszűnését;
az elévült követelés alapján teljesített szolgáltatást a követelés elévülésére tekintettel visszakövetelni nem lehet
D./ Főkövetelés - mellékkövetelés
A főkövetelés elévülésével az attól függő mellékkövetelések is elévülnek. A mellékkövetelések elévülése a főkövetelés elévülését nem érinti.
E./ több személy adósi pozíciója
-a követelésnek egyik kötelezettel szembeni elévülése nem hat ki a többi kötelezettre, vagyis az elévülést jogviszonyonként kell vizsgálni, ha ez az ok csak az egyik adós tekintetében állt be, ő mentesül, azonban ez a tény a többi adós tekintetében nem bír jelentőséggel
- az a kötelezett, akivel szemben a jogosult követelése elévült, az elévülésre a többi kötelezettel szemben is hivatkozhat, vagyis, ha a kötelezettek egyike teljesíti a kötelezettséget, ezt nem érvényesítheti tovább azzal az adóssal szemben, kivel szemben a jogosult követelése már elévült.
F./ Mikor nem érvényesül az elévülés?
1./ a követelés jellegére tekintettel
- a tulajdoni igények nem évülnek el
- a pénzkövetelés elévülése a pénztartozás esedékessé válásának időpontjában még nem következett be, az elévült pénzkövetelést is be lehet számítani

2./ Időközben bekövetkezett ok miatt
- nyugszik az elévülés, ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni
Ha az elévülés nyugszik, az akadály megszűnésétől számított egyéves - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapos - határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapnál - kevesebb van hátra
- megszakítja az elévülést, vagyis az elévülés a megszakításától vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől újból kezdődik
a) a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése;
b) a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség;
c) a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott, vagyis a puszta per indítás csak akkor szakítja meg az elévülést, ha a követelést a bíróság megítéli. A korábbi szabályozás szerint az egyszerű felszólítás is megszakította az elévülést, azonban az új Ptk szakított ezzel a szabállyal!!!)
d) a követelés csődeljárásban történő bejelentése
e) a dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik

G./ Az elévülés ideje
A polgári jogban az általános elévülési idő 5 év.
Speciális elévülési idő
1./ a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el
2./ a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el, azonban ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni
3./ a fuvarozási szerződés alapján támasztható igények - a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - egy év alatt elévülnek. Az elévülés kezdő időpontja a küldemény címzettnek történő kiszolgáltatásának időpontja vagy az az időpont, amikor a küldeményt a címzettnek ki kellett volna szolgáltatni
4./ A veszélyes üzemi felelősségből eredő kártérítési követelés három év alatt évül el.
5./ A kártérítésre az elévülés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy bűncselekménnyel okozott kár esetén a követelés öt éven túl sem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül. A járadékkövetelés elévülési ideje a járadékkövetelés egészére egységesen akkor kezdődik, amikor a járadékkövetelést megalapozó kár első ízben jelentkezik
6./ Termékfelelősség esetén a károsult kártérítési igényét hároméves határidő alatt érvényesítheti. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a károsult tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna a kárról, a termék hibájáról és a gyártó személyéről. A gyártót ez a felelősség az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított tíz évig terheli. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
7./ Diszpozitívitás
A Ptk ugyan meghatározza az elévülési időt, azonban ettől a felek eltérhetnek, azonban az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
Meghatározza a törvény az elévülési idő legrövidebb tartamát használt dolog értékesítésére irányuló szerződés esetén, amikor egy évnél rövidebb elévülési határidő nem köt